அரசாங்க விலைக்கு மேலான விலையில் விற்பனை செய்யும் வியாபாரிகளுக்கு வருகிறது ஆப்பு

அரசாங்க விலைக்கு மேலான விலையில் விற்பனை செய்யும் வியாபாரிகளை முறையிட நுகர்வோர் அதிகார சபையின் மாவட்ட தொடர்பு இலக்கங்கள் கீழே

கம்பஹா பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபை மாவட்ட பிரிவு
மாவட்ட செயலகம்
கம்பஹா +94 33 7755455

களுத்துறை பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபை மாவட்ட பிரிவு
மாவட்ட செயலகம்
களுத்துறை +94 34 7755455

கண்டி பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபை மாவட்ட பிரிவு
மாவட்ட செயலகம்
கண்டி +94 81 7755455

மாத்தளை பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபை மாவட்ட பிரிவு
மாவட்ட செயலகம்
மாத்தளை +94 66 7755455

நுவரெலியா பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபை மாவட்ட பிரிவு
மாவட்ட செயலகம்
நுவரெலியா +94 52 7755455

அனுராதபுரம் பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபை மாவட்ட பிரிவு
மாவட்ட செயலகம்
அனுராதபுரம் +94 25 7755455

பொலன்னறுவை பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபை மாவட்ட பிரிவு
மாவட்ட செயலகம்
போலோமருவா +94 27 7755455

இரத்தினபுரி பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபை மாவட்ட பிரிவு
மாவட்ட செயலகம்
இரத்தினபுரி +94 45 7755455

கேகாலை பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபை மாவட்ட பிரிவு
மாவட்ட செயலகம்
கேகாலை +94 35 7755455

குருநாகல் பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபை மாவட்ட பிரிவு
மாவட்ட செயலகம்
குருநாகல் +94 37 7755455

புத்தளம் பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபை மாவட்ட பிரிவு
மாவட்ட செயலகம்
புத்தளம் +94 32 7755455

காலி பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபை மாவட்ட பிரிவு
மாவட்ட செயலகம்
காலி +94 91 7755455

மாத்தறை பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபை மாவட்ட பிரிவு
மாவட்ட செயலகம்
மாத்தறை +94 41 7755455

ஹம்பாந்தோட்டை பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபை மாவட்ட பிரிவு
மாவட்ட செயலகம்
ஹம்பாந்தோட்டை +94 47 7755455

மொனராகலை பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபை மாவட்ட பிரிவு
மாவட்ட செயலகம்
மொனராகலை +94 55 7755460

பதுளை பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபை மாவட்ட பிரிவு
மாவட்ட செயலகம்
பதுளை +94 55 7755455

திருகோணமலை பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபை மாவட்ட பிரிவு
மாவட்ட செயலகம்
திருகோணமலை +94 26 7755455

மட்டக்களப்பு பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபை மாவட்ட பிரிவு
மாவட்ட செயலகம்
மட்டக்களப்பு +94 65 7755455

அம்பாறை பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபை மாவட்ட பிரிவு
மாவட்ட செயலகம்
அம்பாறை +94 63 7755455

யாழ் பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபை மாவட்ட பிரிவு
மாவட்ட செயலகம்
யாழ் +94 21 7755455

வவுனியா பாவனையாளர் அலுவல்கள் அதிகாரசபை மாவட்ட பிரிவு
மாவட்ட செயலகம்
வவுனியா +94 24 7755455